Az MMG Autó- és Domotechnikai Kft.

Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

 1. Az ÁSZF alkalmazása
  • Az MMG Autó- és Domotechnikai Kft. (továbbiakban: MMG) szállításai és szolgáltatásai – ha az MMG és a vele szerződő fél (továbbiakban: Megrendelő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.
  • Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Megrendelő és az MMG közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha az MMG és a Megrendelő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF-et kell alkalmazni az MMG szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Megrendelő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.
 2. A szállítási szerződés létrejötte
 • Az MMG a termék ismertetőiben és prospektusaiban, vagy a weboldalán megadott adatok tájékoztató jellegűek, az MMG termékkódja és az ahhoz tartozó körvonalrajz irányadó a termék minőségére.
 • A Megrendelő a megrendelt árukat és szolgáltatásokat írásban postai levélben, faxon illetve elektronikus módon e-mail útján , továbbá szóban vagy telefonon rendelheti meg. Amennyiben a megrendeléshez a Megrendelő termék azonosításként nem mellékeli az MMG által kiadott körvonalrajzot, úgy az MMG adattárában fellelhető legfrissebb körvonalrajz a teljesítésre irányadó.
 • A szerződés a vevő által megrendelt termékre az MMG által megküldött megrendelés visszaigazolással jön létre. A túl-. ill. alulszállítás 10%-ig megengedett.
 • Az MMG jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Megrendelő hitel, illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Megrendelő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.
 • Amennyiben a Megrendelő a létrejött szerződéstől az áru átvétele előtt eláll, úgy köteles az MMG-nek megtéríteni az elállásból eredő kárát, így különösen az alapanyagok és a már elvégzett munka értékét, valamint az MMG munka elvégzésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeit.
 1. Teljesítési határidő
 • Az MMG a megrendelés visszaigazolásban feltüntetett határidőben és helyen teljesít. Az MMG részteljesítés jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Részteljesítés esetén az rendelkezésre bocsátott termékek/szolgáltatás arányában köteles a Megrendelő az árat megfizetni.
 • Az MMG köteles minden tőle joggal elvárható intézkedést megtenni, hogy az szállítási határidőt betartsa. Ha az MMG a termékek vagy/és szolgáltatások teljesítéséhez a megrendelés visszaigazolásban közölt időponthoz képest több, mint 4 (négy) hetes késedelembe esik, úgy a Megrendelő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.
 • Amennyiben az MMG szerződési kötelezettségeit vis maiorból eredően, vagy olyan egyéb, MMG érdekkörén kívül eső okból, mint például természeti katasztrófák, háborús események, kormányintézkedések, közlekedés összeomlása, beszállítók kiesése, stb., nem tudja határidő szerint teljesíteni, a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel.
 1. Teljesítés helye, minőségi, mennyiségi kifogások
  • A teljesítés helye – ha az a megrendelés visszaigazolásban másként nem szerepel – minden esetben az MMG raktára.
  • Az MMG az általa gyártott hőmérséklet szabályzó és korlátozó műszerekre a szállítástól számított 24 hónap garanciát vállal.

Az MMG a kiskereskedelmi forgalomba kerülő termékekre – pl. szoba-termosztát – a csomagolásban elhelyezett garancia jegyen szereplő feltéteteket vállal jótállást.

Nem vonatkozik a garancia az alábbi esetekben:

-. a terméken bármilyen átalakítás/módosítás történt

-. a terméket nem szakszerűen, vagy nem szakember szerelte

-. a termék sérült, beleértve a hitelesítő és rögzítő festések sérülésit is.

4.5. Megrendelő a szállításból eredő mennyiségi hiányokat a csomag sértetlenségét igazoló jegyzőkönyvvel együtt az átvételt követő 3 napon belül köteles az MMG felé jelezni. Az ennél később érkező mennyiségi kifogásokat az MMG nem fogadja el. A Megrendelő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel, nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a garanciális időn belül. Rejtett hiba esetén az MMG a minőségi kifogást megvizsgálja, a vizsgálat eredményéről a megrendelőt tájékoztatja. Az MMG szokásos mérőeszközökkel (tolómérő, mikrométer, stb.) mérhető és szemrevételezéssel ellenőrizhető hibák esetében a teljesítéstől számított 14 napon belül fogad el reklamációt. Mérhető és szemrevételezéssel ellenőrizhető paraméterek jellemzően: termék külső méretei, érzékelő-, kapilláris méretei, tengely hossza, tengely kiállás, tengely elforgatás szögfoka stb. .

 1. Árak és fizetési feltételek
  • Az árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek, érvényesnek csak a megrendelés visszaigazolásban szereplő ár tekinthető.
  • Az átvett termék vagy szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja Megrendelőt. Az MMG a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételekor, illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Megrendelő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték MMG bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.
  • Az MMG jogosult a Megrendelő részére a határidőben teljesített, de át nem vett megrendelés értékéről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni, aki azt az átvétel elmulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni.
  • Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag az MMG külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.
  • Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére az MMG a mindenkori Magyar Nemzeti Bank jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.
  • Az MMG a szerződés tárgyát képező termék illetve szolgáltatás tulajdonjogát a számla kifizetéséig fenntartja függetlenül attól, hogy azt előzőleg a Megrendelőnek birtokba adta.

Az árunak a Megrendelő által történő feldolgozásakor ennek megfelelően az MMG a feldolgozás során létrehozott új termék arányos társtulajdonosává válik. A Megrendelő köteles az áru továbbértékesítéséből eredő követeléseket a még függőben levő követelések mértékében biztosítékul az MMG-re engedményezni. Az MMG kérésére a Megrendelőnek közölnie kell az engedményezés tényét az érintett adósokkal.

A Megrendelőnek a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut megfelelően biztosítania kell.

 • A fizetési feltételek megsértése esetén MMG jogosult a Megrendelőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Megrendelővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Megrendelővel szemben érvényesíteni.
 1. Felelősség
  • Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, az MMG nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek.
  • Az MMG prospektusaiban, weblapján és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok hivatalos ajánlatnak nem minősülnek. Az MMG felelősség vállalása elsősorban a termék, vagy szolgáltatás kijavítására korlátozódik. Az MMG legfeljebb a termék értékéig terjedő felelősséget vállal, abban az esetben, ha a termék, szolgáltatás számlája előzetesen kifizetésre került. Az MMG csak abban az esetben vállal ennél magasabb felelősséget, ha azt a felek külön egyeztették és erről írásos dokumentum készült.
 • Amennyiben az MMG alkalmazástechnikai tanácsadásban részesíti a vevőt, ez kifejezetten mindenfajta felelősség elutasítása mellett történik. Különösen nem mentesíti ez a tanácsadás a vevőt az alól, hogy a vásárolt termékeket megvizsgálja alkalmasságuk szempontjából.
 • Az MMG minden esetben minden jogot fenntart magának az MMG által előállított tervezetekkel, rajzokkal, szerszámokkal, profilokkal, stb.-vel kapcsolatban (Oltalmi jogok). Az ilyen körvonalrajzok, dokumentáció és a tárgyak bármiféle továbbadása és egyéb sokszorosítás nem megengedett.
 1. Záró rendelkezések
  • MMG az ÁSZF-t a Megrendelők számára az alábbi helyeken teszi közzé: • Interneten az MMG Autó- és Domotechnikai Kft hivatalos honlapján (mmgszek.hu), mindenkori székhelyén, jelenleg a 7100 Szekszárd, Palánki út 4.
  • Az MMG az ÁSZF esetleges módosításait a 7.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket az MMG a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.
  • A Megrendelő az MMG bármely termékének, szolgáltatásának megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó hivatkozás az MMG valamennyi számláján és a megrendelés visszaigazolásán is olvasható.
  • A Megrendelő szerződésből származó jogai kizárólag az MMG hozzájárulásával ruházhatóak át.
  • Amennyiben az MMG és a Megrendelő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek – hatáskörtől függően – alávetik magukat a Szekszárdi Törvényszék vagy a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandók.
  • Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.
  • Jelen ÁSZF 2013.12.20. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

MMG Autó- és Domotechnikai Kft.